جمعه, 30 مهر 1395

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.


نشریات فنی و دستورالعمل ها

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۴۴۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۵۳
کد خبر : ۵۱۹۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۶۱
کد خبر : ۴۶۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴۹۲
کد خبر : ۴۶۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴۷۷
کد خبر : ۴۶۲۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۰۵
کد خبر : ۴۳۹۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۸۱
صفحه1از3123.بعدي.برو
IRRI


Cereal knowledge bankتازه هاي خبر Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۵۱۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ 
۱۳:۵۷:۴۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲
کد خبر : ۶۳۸۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ 
۸:۲:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۰۵
کد خبر : ۶۵۱۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ 
۱۳:۵۳:۲۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶
کد خبر : ۶۳۵۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ 
۷:۵۶:۲۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۰۱
کد خبر : ۶۴۹۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ 
۱۲:۳۳:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۰
کد خبر : ۶۲۹۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ 
۱۱:۵۴:۴۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۱
کد خبر : ۶۴۸۰۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ 
۱۲:۶:۵۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۱
کد خبر : ۶۲۲۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ 
۷:۵۴:۳۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۵۸
کد خبر : ۶۴۴۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ 
۱۳:۳۸:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۴
کد خبر : ۶۲۰۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ 
۱۰:۱۸:۲۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۸
صفحه1از123123456...123.بعدي.برو

کد خبر : ۵۵۱۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۶:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۰۴
کد خبر : ۵۵۱۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۷۳
کد خبر : ۵۴۵۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ 
۹:۱۵:۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۳۴
کد خبر : ۵۴۲۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۵:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۴۰
کد خبر : ۵۴۲۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۲:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۳۸
کد خبر : ۵۴۱۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۳۴:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۸۰
کد خبر : ۵۴۱۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۱۸:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۰۸
کد خبر : ۵۴۱۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۹:۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۴۹
کد خبر : ۵۴۱۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۷:۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۵۲
کد خبر : ۵۱۶۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۲۴:۳۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۲۵
صفحه1از3123.بعدي.برو
کد خبر : ۵۴۶۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۴۴:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۱۹
کد خبر : ۵۴۳۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۳۶:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۱۳
کد خبر : ۵۴۶۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۷:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۶۰
کد خبر : ۵۱۶۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۴۰:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۳۹
کد خبر : ۵۴۶۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۳:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۹۸
کد خبر : ۵۱۶۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۵:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۰۸
کد خبر : ۵۴۳۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۴:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۸۶
کد خبر : ۵۱۶۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۲:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۸۶
کد خبر : ۵۴۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۰:۵۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۵
کد خبر : ۴۹۷۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۳:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۶۹
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 1129 
  تعداد بازدیدها 5880 
  تعداد بازدیدها 6468 
  تعداد بازدیدها 11604 
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 8467 
  تعداد بازدیدها 8099 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 11864 
  تعداد بازدیدها 7681 
  تعداد بازدیدها 63054 
صفحه1از512345.بعدي.برو

خط مشی سالانه


پوستر
وضعیت هوای رشت


سیستم دبیرخانه الکترونیک


حدیث روز

حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

سامانه ها

 
 
تعداد کاربران شناخته نشده (1868)
تعداد کاربران شناخته شده (3)
 • روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیر
 • فقیه نصیری
 • علی
 • گزارش آماری سایت

  آمار کلی
  آمار کل بازدید 747967
  پربیننده ترین روز 13/12/1393
  آمار پر بيننده ترين روز 973
  بازديد امروز 35
  بازديد ديروز 24
  سی روز گذشته
  ميانگين بازديد روزانه 54
  پربيننده ترين ساعت 9 - 10
  آمار پربيننده ترين ساعت 196
  ميانگين بازديد در اين روز هفته 143

  DOURAN Portal V3.9.8.8

  V3.9.8.8