پنج‌شنبه, 18 آذر 1395

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.


نشریات فنی و دستورالعمل ها

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۴۴۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۱۳
کد خبر : ۵۱۹۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۱۸
کد خبر : ۴۶۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۷۷
کد خبر : ۴۶۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۷۳
کد خبر : ۴۶۲۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۷۸
کد خبر : ۴۳۹۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۶۱
صفحه1از3123.بعدي.برو
IRRI


Cereal knowledge bankتازه هاي خبر Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۷۰۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ 
۱۱:۵۵:۳۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۸
کد خبر : ۶۵۷۴۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ 
۱۳:۲۰:۲۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۹
کد خبر : ۶۶۵۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ 
۱۳:۳۴:۵۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۳
کد خبر : ۶۵۲۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ 
۹:۳:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۶
کد خبر : ۶۶۵۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ 
۱۳:۲۸:۱۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۷
کد خبر : ۶۵۱۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ 
۱۳:۵۳:۲۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۸
کد خبر : ۶۶۳۷۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ 
۹:۵۶:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۴
کد خبر : ۶۴۴۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ 
۱۳:۳۸:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۳
کد خبر : ۶۵۷۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ 
۱۳:۲۵:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۰
کد خبر : ۶۳۵۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ 
۷:۵۶:۲۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۵۶
صفحه1از123123456...123.بعدي.برو

کد خبر : ۵۵۱۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۶:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۷۴
کد خبر : ۵۵۱۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۶۶
کد خبر : ۵۴۵۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ 
۹:۱۵:۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۰۷
کد خبر : ۵۴۲۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۵:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۲۶
کد خبر : ۵۴۲۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۲:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۰۱
کد خبر : ۵۴۱۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۳۴:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۵۵
کد خبر : ۵۴۱۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۱۸:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۷۸
کد خبر : ۵۴۱۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۹:۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۳۰
کد خبر : ۵۴۱۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۷:۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۲۲
کد خبر : ۵۱۰۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ 
۹:۶:۴۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۷۸
صفحه1از3123.بعدي.برو
کد خبر : ۵۴۶۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۴۴:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۸
کد خبر : ۵۴۳۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۳۶:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۷۴
کد خبر : ۵۴۶۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۷:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۲۵
کد خبر : ۴۹۷۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۳:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۱۵
کد خبر : ۵۴۶۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۳:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۴۶
کد خبر : ۴۹۷۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۴:۲۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۰۱
کد خبر : ۵۴۳۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۴:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۴۷
کد خبر : ۴۹۷۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۵:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۸۵
کد خبر : ۵۴۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۰:۵۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۵۱
کد خبر : ۴۸۳۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ 
۱۹:۰:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۳۰
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 1189 
  تعداد بازدیدها 5978 
  تعداد بازدیدها 6586 
  تعداد بازدیدها 11828 
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 9138 
  تعداد بازدیدها 8348 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 12169 
  تعداد بازدیدها 7862 
  تعداد بازدیدها 63937 
صفحه1از512345.بعدي.برو

خط مشی سالانه


پوستر
وضعیت هوای رشت


سیستم دبیرخانه الکترونیک


حدیث روز

حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

سامانه ها

 
 
تعداد کاربران شناخته نشده (2239)
تعداد کاربران شناخته شده (9)
 • res
 • Rajabieh
 • محمد محمودزاده
 • نماینده روابط عمومی مرکز تحقیقات خراسان شمالی
 • شهرام طاهری
 • نماینده روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش شاهرود
 • بهزاد شیرزادی
 • نماینده روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
 • گروه بهره برداران نرم افزار
 • گزارش آماری سایت

  آمار کلی
  آمار کل بازدید 750390
  پربیننده ترین روز 13/12/1393
  آمار پر بيننده ترين روز 973
  بازديد امروز 33
  بازديد ديروز 69
  سی روز گذشته
  ميانگين بازديد روزانه 46
  پربيننده ترين ساعت 12 - 13
  آمار پربيننده ترين ساعت 163
  ميانگين بازديد در اين روز هفته 122

  DOURAN Portal V3.9.8.8

  V3.9.8.8