موسسه تحقيقات برنج كشور
 يکشنبه, 18 بهمن 1394

نشریات فنی و دستورالعمل ها
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۴۴۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۹
کد خبر : ۵۱۹۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۲
کد خبر : ۴۶۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۵۶
کد خبر : ۴۶۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۷۲۲
کد خبر : ۴۶۲۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۱۳
کد خبر : ۴۳۹۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۱۳
صفحه1از3123.بعدي.

لینک ها

همایش ها و کنگره ها

همایش ها و کنگره های خارج از کشور

RRRTC


IRRI


Cabi


FAO


Cereal knowledge bank


تازه هاي خبرXml...
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۴۸۴۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ 
۱۱:۵۱:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۷
کد خبر : ۵۳۷۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ 
۱۳:۲۵:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۸
کد خبر : ۵۴۸۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ 
۱۱:۴۷:۲۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۲
کد خبر : ۵۳۰۹۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ 
۱۰:۴۵:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۰۸
کد خبر : ۵۴۵۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ 
۱۰:۷:۴۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۳
کد خبر : ۵۲۳۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ 
۱۲:۵۸:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۷
کد خبر : ۵۴۰۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ 
۱۲:۳۷:۳۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۸
کد خبر : ۵۱۲۹۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ 
۱۴:۳۰:۳۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۶۴
کد خبر : ۵۳۸۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ 
۹:۴۸:۳۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۲
کد خبر : ۴۹۷۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ 
۱۴:۴۹:۵۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۴۹
صفحه1از12212345678910.بعدي.

مقالات پژوهشی
کد خبر : ۵۵۱۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۶:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴
کد خبر : ۵۵۱۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۰
کد خبر : ۵۴۵۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ 
۹:۱۵:۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۹
کد خبر : ۵۴۲۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۵:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۶
کد خبر : ۵۴۲۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۲:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۳
کد خبر : ۵۴۱۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۳۴:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۴
کد خبر : ۵۴۱۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۱۸:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۹
کد خبر : ۵۴۱۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۹:۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۱
کد خبر : ۵۴۱۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۷:۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۸
کد خبر : ۵۱۶۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۲۴:۳۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۵۲
صفحه1از512345.بعدي.

گزارشات نهایی
کد خبر : ۵۴۶۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۴۴:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۳
کد خبر : ۵۴۳۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۳۶:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۶
کد خبر : ۵۴۶۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۷:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸
کد خبر : ۵۱۶۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۴۰:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۵۷
کد خبر : ۵۴۶۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۳:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۹
کد خبر : ۵۱۶۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۵:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۹۹
کد خبر : ۵۴۳۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۴:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۰
کد خبر : ۵۱۶۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۲:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۴۶
کد خبر : ۵۴۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۰:۵۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۸
کد خبر : ۴۹۷۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۳:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۴۸
صفحه1از812345678.بعدي.

گزارشات تحقيقاتي و خبري
  تعداد بازدیدها 395 
  تعداد بازدیدها 5092 
  تعداد بازدیدها 5508 
  تعداد بازدیدها 9700 
صفحه1از9123456789.بعدي.

دانستني هاي علمي
  تعداد بازدیدها 4193 
  تعداد بازدیدها 6110 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 9705 
  تعداد بازدیدها 6477 
  تعداد بازدیدها 54840 
صفحه1از512345.بعدي.

خط مشی سالانه

پوستر


وضعیت هوای رشت

سیستم دبیرخانه الکترونیک

حدیث روز
حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

New Knowledge

سامانه ها

 
 


انتشارات سازمان های بین المللی

مهمترين نشريات علمي پژوهشي

آنلاین
تعداد کاربران شناخته نشده (329)
تعداد کاربران شناخته شده (2)
 • ابراهيم
 • مدیریت پورتال سیستان

 • گزارش آماری سایت
  آمار کلی
  آمار کل بازدید 730678
  پربیننده ترین روز 13/12/1393
  آمار پر بيننده ترين روز 973
  بازديد امروز 54
  بازديد ديروز 122
  سی روز گذشته
  ميانگين بازديد روزانه 75
  پربيننده ترين ساعت 12 - 13
  آمار پربيننده ترين ساعت 258
  ميانگين بازديد در اين روز هفته 414

  موسسه تحقيقات برنج كشور
   

  DOURAN Portal V3.9.8.8

  V3.9.8.8