شنبه, 8 خرداد 1395

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.


نشریات فنی و دستورالعمل ها

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۴۴۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۶۷
کد خبر : ۵۱۹۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۳۹
کد خبر : ۴۶۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۲۰۷
کد خبر : ۴۶۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۴۸
کد خبر : ۴۶۲۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱۵۴
کد خبر : ۴۳۹۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۷۶
صفحه1از3123.بعدي.برو
IRRI


Cereal knowledge bankتازه هاي خبر Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۹۱۶۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ 
۱۰:۴۵:۳۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸
کد خبر : ۵۵۴۱۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 
۹:۱۹:۳۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۲۴
کد خبر : ۵۸۸۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ 
۸:۷:۲۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۴
کد خبر : ۵۵۱۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ 
۸:۴۸:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۵۶
کد خبر : ۵۸۷۹۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ 
۱۱:۷:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۴
کد خبر : ۵۳۷۰۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ 
۱۳:۲۵:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۱۴
کد خبر : ۵۷۵۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ 
۱۱:۲۸:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۶
کد خبر : ۵۲۳۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ 
۱۲:۵۸:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۷۱
کد خبر : ۵۷۲۴۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ 
۱۱:۳۹:۲۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۷۳
کد خبر : ۴۹۷۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ 
۱۴:۴۹:۵۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۷۸
صفحه1از122123456...122.بعدي.برو

کد خبر : ۵۵۱۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۶:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴۴
کد خبر : ۵۵۱۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۵۶
کد خبر : ۵۴۵۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ 
۹:۱۵:۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۸۲
کد خبر : ۵۴۲۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۵:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴۶
کد خبر : ۵۴۲۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۲:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۵۷
کد خبر : ۵۴۱۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۳۴:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۸۵
کد خبر : ۵۴۱۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۱۸:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۳۲
کد خبر : ۵۴۱۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۹:۸  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۰۱
کد خبر : ۵۴۱۱۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ 
۸:۳۷:۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۸
کد خبر : ۵۱۶۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۲۴:۳۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۴۳
صفحه1از41234.بعدي.برو
کد خبر : ۵۴۶۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۴۴:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۱
کد خبر : ۵۴۳۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۳۶:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۵۲
کد خبر : ۵۴۶۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۷:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۵۹
کد خبر : ۵۱۶۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۴۰:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۴۲
کد خبر : ۵۴۶۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۳:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۵۶
کد خبر : ۵۱۶۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۵:۲۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۰۹
کد خبر : ۵۴۳۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۴:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۸۶
کد خبر : ۵۱۶۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ 
۸:۳۲:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۷۲
کد خبر : ۵۴۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۰:۵۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۳۴۲
کد خبر : ۴۹۷۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۳:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۰۹
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 838 
  تعداد بازدیدها 5585 
  تعداد بازدیدها 6086 
  تعداد بازدیدها 10654 
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 6137 
  تعداد بازدیدها 7062 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 10740 
  تعداد بازدیدها 7193 
  تعداد بازدیدها 58901 
صفحه1از512345.بعدي.برو

خط مشی سالانه


پوستر


وضعیت هوای رشت


سیستم دبیرخانه الکترونیک


حدیث روز

حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

سامانه ها

 
 
تعداد کاربران شناخته نشده (3604)
تعداد کاربران شناخته شده (29)
 • doornama
 • admin
 • lorestanedu
 • هادی پیرسته انوشه
 • علی رضا نورآبادی
 • zanan
 • نماینده روابط عمومی مرکز تحقیقات آذربایجان غربی
 • خانم فرهادی
 • نماینده روابط عمومی مرکز تحقیقات یزد
 • علی رنجبری
 • Admin
 • news
 • news
 • موسسه تحقیقات مرکبات کشور
 • ranjbari
 • حسن بیات
 • حمیدرضا قلی پور (روابط عمومی موسسه تحقیقات مرکبات)
 • شرکت دوران
 • news
 • موسسه تحقیقات مرکبات کشور
 • حمیدرضا قلی پور (روابط عمومی موسسه تحقیقات مرکبات)
 • news
 • گروه بهره برداران نرم افزار
 • news
 • news
 • s.kazemi
 • نماینده روابط عمومی موسسه تحقیقات رازی
 • نماینده روابط عمومی مجتمع آموزشی امام خمینی (ره)
 • یدالله محمد زاده
 • گزارش آماری سایت

  آمار کلی
  آمار کل بازدید 738031
  پربیننده ترین روز 13/12/1393
  آمار پر بيننده ترين روز 973
  بازديد امروز 47
  بازديد ديروز 36
  سی روز گذشته
  ميانگين بازديد روزانه 68
  پربيننده ترين ساعت 11 - 12
  آمار پربيننده ترين ساعت 276
  ميانگين بازديد در اين روز هفته 347

  DOURAN Portal V3.9.8.8

  V3.9.8.8