جمعه, 1 بهمن 1395

Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.

نشریات فنی و دستورالعمل ها

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۴۴۱۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۸۷
کد خبر : ۵۱۹۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۹۰
کد خبر : ۴۶۲۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶۷۹
کد خبر : ۴۶۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶۵۹
کد خبر : ۴۶۲۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۶۵۷
کد خبر : ۴۳۹۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۳۴
صفحه1از3123.بعدي.برو
IRRI


Cereal knowledge bank


تازه هاي خبر Xml...

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۹۲۵۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ 
۸:۳۶:۱۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۱
کد خبر : ۶۷۵۹۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ 
۱۳:۵۷:۳۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۰۶
کد خبر : ۶۹۱۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ 
۱۴:۲۸:۵۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸
کد خبر : ۶۷۰۲۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ 
۱۱:۵۵:۳۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۸
کد خبر : ۶۸۶۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ 
۱۲:۲۸:۴۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۱
کد خبر : ۶۶۵۹۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ 
۱۳:۳۴:۵۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۱
کد خبر : ۶۸۵۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ 
۱۴:۴۲:۳۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۹
کد خبر : ۶۵۲۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ 
۹:۳:۲۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۶
کد خبر : ۶۸۳۱۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ 
۸:۴۲:۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۶
کد خبر : ۶۴۴۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ 
۱۳:۳۸:۱۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۸۵
صفحه1از123123456...123.بعدي.برو

کد خبر : ۵۵۱۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۶:۹  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۳۱
کد خبر : ۵۵۱۰۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ 
۹:۲۳:۵۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۶۱
کد خبر : ۵۴۲۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۵:۵  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۲۲
کد خبر : ۵۴۲۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۸:۲:۱۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۸۲
کد خبر : ۵۴۱۹۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۳۴:۱۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۲۳
کد خبر : ۵۴۱۹۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ 
۱۲:۱۸:۵۱  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۰۵۸
کد خبر : ۵۱۰۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ 
۹:۶:۴۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۹۵۳
کد خبر : ۴۸۹۸۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ 
۱۲:۲۱:۲۴  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۱۷
کد خبر : ۴۸۹۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ 
۱۴:۱۹:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۹۹
کد خبر : ۴۶۰۹۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ 
۹:۲۰:۵۳  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۴۳۰
صفحه1از3123.بعدي.برو
کد خبر : ۵۴۶۷۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۴۴:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۷۳
کد خبر : ۵۴۳۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۳۶:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۶۶
کد خبر : ۵۴۶۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۷:۴۲  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۰۱
کد خبر : ۴۹۷۵۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۳:۴۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۶۳۸
کد خبر : ۵۴۶۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ 
۱۳:۳۳:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۲۲
کد خبر : ۴۹۷۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۴:۲۶  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۳۶۵
کد خبر : ۵۴۳۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۴:۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۸۱۹
کد خبر : ۴۹۷۵۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ 
۱۲:۱۵:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۷۳
کد خبر : ۵۴۳۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ 
۱۴:۴۰:۵۰  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۶۲۹
کد خبر : ۴۸۳۴۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ 
۱۹:۰:۷  | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۱۵
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 1289 
  تعداد بازدیدها 6110 
  تعداد بازدیدها 6738 
  تعداد بازدیدها 11995 
صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  تعداد بازدیدها 9778 
  تعداد بازدیدها 8539 
قابليت كشت برنج با استفاده از آبياري سنترپيوت
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.
  تعداد بازدیدها 12453 
  تعداد بازدیدها 8014 
  تعداد بازدیدها 64160 
صفحه1از512345.بعدي.برو

خط مشی سالانه


پوستر
وضعیت هوای رشت


سیستم دبیرخانه الکترونیک


حدیث روز

حضرت صادق علیه السلام در مورد علائم اهل بهشت فرمود: «اِنَّ لاَِهْلِ الْجَنَّةِ اَرْبَعُ عَلاماتٍ، وَجْهٌ مُنْبَسِطٌ، وَ لِسانٌ لَطیفٌ وَ قَلْبٌ رَحیمٌ وَ یدٌ مُعْطِیةٌ؛ : اهل بهشت چهار نشانه دارند: سیمای گشاده، زبان نرم و مهربان، قلب مهربان و دست بخشنده..» ( المواعظ العددیه، علی مشكینی، (قم، الهادی) ، ص230)

سامانه ها

 
 
تعداد کاربران شناخته نشده (143)
تعداد کاربران شناخته شده (0)

گزارش آماری سایت

آمار کلی
آمار کل بازدید 752411
پربیننده ترین روز 13/12/1393
آمار پر بيننده ترين روز 973
بازديد امروز 2
بازديد ديروز 29
سی روز گذشته
ميانگين بازديد روزانه 49
پربيننده ترين ساعت 10 - 11
آمار پربيننده ترين ساعت 165
ميانگين بازديد در اين روز هفته 98

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8